BẢO HIỂM VẬN CHUYỂN

Là dịch vụ mà vận đơn được mua bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

- Tất cả hàng hóa đều phải khai báo giá trị ngay tại thời điểm gửi.

• Hàng hóa có giá trị dưới 02 triệu đồng/bưu gửi: người gửi có quyền lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyển.

• Hàng hóa có giá trị từ 02 triệu đồng/bưu gửi trở lên: người gửi bắt buộc phải sử dụng dịch vụ bảo hiểm vận chuyến.

- Phạm vi cung cấp dịch vụ:

• Địa chỉ nhận tại vùng mà 247 có cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát.

• Địa chỉ phát thuộc địa danh thu phát của 247.

- Điều kiên dịch vụ: yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

Người gửi:

• Họ và tên,

• Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

• Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

Người nhận:

• Họ và tên,

• Địa chỉ nhận đầy đủ, chi tiết (số nhà, tên đường/tổ/khu phố, tên phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố),

• Số điện thoại liên hệ (ưu tiên di động).

- Các điều kiện khác:

• Người mua bảo hiểm phải trả một khoản tiền phí bảo hiểm, tương ứng với tỷ lệ “bảo hiểm phí” và giá trị vận đơn được mua bảo hiểm.

- Ghi chú:

• Phạm vi trách nhiệm bảo hiểm là chỉ bảo hiểm cho trường hợp mất mát, thất thoát.

• Nguyên tắc bồi thường quy định tại Chương Quy định bồi thường của Quy chế này.

• Giá trị khai tối đa:

       + Dịch vụ ED: 30,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 30,000,000 đồng/bưu gửi.

       + Các dịch vụ còn lại: 100,000,000 đồng/bưu gửi. Điều này được hiểu là bồi thường theo giá trị mua bảo hiểm nhưng tối đa 100,000,000 đồng/bưu gửi.

• Giá trị khai bảo hiểm không được vượt quá giá trị thật của hàng hóa (đồng/vận đơn). Khi thực hiện bồi thường thì người gửi với cung cấp những chứng từ chứng minh giá trị của hàng hóa phù hợp với giá trị khai báo tại thời điểm gửi hàng.

Tin tức xem nhiều