CHỈ TIÊU THỜI GIAN TOÀN TRÌNH

 

Chi tiết về chỉ tiêu thời gian toàn trình của từng khu vực:

Miền Nam:

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình chi tiết, cụ thể của các khu vực khác tại Miền Nam, vui lòng liên hệ với các bưu cục của 247Express tại địa bàn hoặc số điện thoại1900 6980​ để được đáp ứng.

Miền Bắc:

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình chi tiết, cụ thể của các khu vực khác tại Miền Bắc, vui lòng liên hệ với các bưu cục của 247Express tại địa bàn hoặc số điện thoại 1900 6980​ để được đáp ứng.

Miền Trung:

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình của các khu vực khác tại Miền Trung, vui lòng liên hệ với các bưu cục của 247Express tại địa bàn hoặc số điện thoại 1900 6980​ để được đáp ứng.

Miền Tây:

Với chỉ tiêu thời gian toàn trình của các khu vực khác tại Miền Tây, vui lòng liên hệ với các bưu cục của 247Express tại địa bàn hoặc số điện thoại 1900 6980 để được đáp ứng.

 

Tham khảo: